Информације за кориснике

За учлањење у Библиотеку потребно је:
◦ индекс
◦ лична карта/пасош
◦ фотографија 30x35мм (за личну карту)
◦ признаница о уплати 100,00 динара на жиро рачун Филозофског факултета
  број: 840-1712666-26
  модел: 97
  позив на број: 46-223-100237441
◦ образац за учлањење у Библиотеку (код библиотекара)

Учлањење у Библиотеку се обавља радним данима од 8 до 20 часова у Централној студентској читаоници (приземљe), а издавање чланских карти је два дана након тога.

Чланску карту може да користи само лице на чије име она гласи. Она важи за све време студија и обавезно се мора показати дежурном библиотекару при сваком коришћењу услуга Библиотеке (позајмљивање публикација, коришћење рачунара у читаоницама и сл.). У случају губитка чланске карте, корисник је дужан да обнови чланство уз одређену новчану надокнаду.

Додатне информације:
телефон: 021 485 3986
Е-маил: biblioteka@ff.uns.ac.rs

 

Врх стране