Словачки језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Пријемни испит полаже се писмено и усмено на словачком језику.

Бодовање на пријемном испиту:

·        писмени део испита из словачког језика: 30 бодова
·        писмени део испита из словачке књижевности: 30 бодова.

PROGRAM PRÍJIMACEJ SKÚŠKY Z PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK

Skúška pozostáva z dvoch častí: z diktátu a ústnej skúšky.

Program prijímacej skúšky
Jazyk ako komunikačný systém a jeho podsystémy. Dialektická jednota myslenia a jazyka. Dichotómia: jazyk-reč. Jazykové zväzy. Indoeurópske jazyky. Slovanské jazyky. Ugrofínske jazyky. Typy jazykov podľa morfologických charakteristík. Morfologický typ slovenčiny. Spisovná slovenčina v súčasnosti. Spisovná slovenčina a nárečia. Fonéma. Fonologická sústava slovenčiny. Morféma. Morfematická sústava slovenčiny. Lexéma. Lexikálna jednotka. Lexikálny význam slova. Seméma. Základný a prenesený význam slova. Synonymia, homonymia a polysémia v jazyku. Obohacovanie slovnej zásoby slovenčiny: tvorenie slov (odvodzovanie, skladanie), skratky, značky, neologizmy, cudzie slová. Ustálené a neohybné slová. Gramatické kategórie rod, číslo, pád. Slovesné gramatické kategórie (zhoda, čas, spôsob, slovesný rod). Slovesný vid. Slovesná väzba. Tvorenie a používanie slovesných tvarov. Veta ako jazyková jednotka. Hĺbková a povrchová štruktúra vety. Syntagma (prisudzovacia, určovacia, priraďovacia). Slovosled v slovenčine. Štýly spisovnej slovenčiny. Ústna a písomná forma jazykového prejavu. Druhy jazykovedných výskumov. Metódy jazykovedných výskumov.

Odporúčaná literatúra
1. Pauliny, E., Ružička, J., Štolc, J.: Slovenská gramatika. Bratislava , 1968.
2. Myjavcová, M: Slovenský jazyk pre 1. a 2. ročník stredoškolskej výchovy a vzdelávania.
Nový Sad, 1981.
3. Týr, M: Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej výchovy a vzdelávania. Nový Sad, 1981.

 

PROGRAM PRIJÍMACEJ SKÚŠKY Z PREDMETU SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Skúška z tohto predmetu sa skladá v podobe testu.

Program prijimacej skúšky
Slovenský literárny romantizmus. A. Sládkovič: Detvan, Marína. S. Chalupka : Mor ho´. J. Kráľ: Balady. J. Botto: Smrť Jánošíková. J. Kalinčiak: Reštavrácia.
Slovenský literárny realizmus. S. H. Vajanský: Suchá ratolesť. P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena. M. Kukučín: tri poviedky podľa vlastného výberu. B. S. Timrava: Hrdinovia. J. Čajak: tri poviedky podľa vlastného výberu. J. G. Tajovský: dráma Statky-zmätky.
Slovenská moderna. I. Krasko: Nox et solitudo.
Slovenská medzivojnová literatúra. J. Smrek: päť básní podľa vlastného výberu. J. C. Hronský: román Jozef Mak. Ľ. Ondrejov: román Zbojnícka mladosť. M. Figuli: román Tri gaštanové kone.
Povojnová slovenská literatúra. A. Bednár: román Sklený vrch. V. Šikula: román Prázdniny so strýcom Rafaelom. M. Rúfus: päť básní podľa vlastného výberu. M. Válek: päť básní podľa vlastného výberu.
Súčasná literatúra Slovákov vo Vojvodine. Básnici: Paľo Bohuš, Andrej Ferko, Ján Labáth, Viera Benková, Víťazoslav Hronec. Prozaici: Janko Čeman, Miroslav Krivák, Juraj Tušiak, Miroslav Demák, Zoroslav Spevák.
Literárna teória. Výrazové prostriedky umeleckého štýlu. Lyrika a lyrické žánre. Epika a epické žánre. Dráma a dramatické žánre.

Odporúčaná literatúra
1. Čítanky pre stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským.
2. Kmeť, J.: Slovenská literatúra pre žiakov stredných škôl. Nový Sad, 1975.
3. Harpáň, M.: Teória literatúry. Bratislava , 1994.

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

 

Врх стране