Контакт

Шеф Одсека проф. др Бојана Стојановић Пантовић
Заменик шефа: проф. др Владимир Гвозден
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: komparativna@ff.uns.ac.rs, ana.topoljski
@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3873

Врх стране