О одсеку

Развој педагогије на Филозофском факултету започиње школске 1956/57. године када је на иницијативу Одсека за историју прво основано педагошко образовање студената, а потом 1965.године конституисана Катедра за педагогију. Максималним стручним и научним ангажовањем запослених, школске 1972/73. године отвара се студијска група за педагогију када се и уписује прва генерација студената.
1976. године Катедра за педагогију прераста у Институт за педагогију у чијем оквиру пуних девет година функционише Катедра за психологију. Од школске 1990/91. године Институт се трансформише у Одсек за педагогију и Одсек за психологију.
У реформском процесу, према захтевима Болоњске декларације, на Одсеку за педагогију, Основне и Дипломске академске студије педагогије започеле су у школској 2006/2007. години. Одсек остварује делатност високог образовања кроз акредитоване студијске програме на следећим нивоима студија:

  1. студије првог степена (основне академске студије)
  2. студије другог степена (дипломске академске студије – мастер)
  3. студије трећег степена (докторске студије)

Наставници Одсека за педагогију реализују наставу, из педагошке групе предмета, на многим одсецима Филозофског факултета ( Дидактика, Интерактивна педагогија, Педеутологија, Стратегије ефикасног образовања, Екологија и одрживи развој, Образовне иновације, Комуникологија).

Научно-истраживачка делатност
Одсек за педагогију се бави научно-истраживачким радом још од његовог оснивања. Реализовано је неколико десетина пројеката из свих педагошких дисциплина, чији су резултати објављени у монографијама, Зборнику одсека за педагогију, као и научним и стручним часописима.
На Одсеку је реализовано више четворогодишњих пројеката, које су финансирали Фонд за науку Војводине, републичко Министарство за науку и Покрајински секретаријат за науку. Неки од њих су: „Опште и стручно васпитање и образовање у улози оспособљавања за рад“, „Слободно време и стваралаштво у систему васпитања и образовања“, „Квалитет и ефикасност образовања као чиниоци личног развоја и друштвеног прогреса“, „Стратегије развоја система васпитања и образовања у условима транзиције“, „Модели стручног усавршавања наставника за интеркултурално васпитање и образовање“, „Европске димензије промена образовног система у Србији“, „Модел стручног усавршавања наставника за интеркултурално васпитање и образовање“, „Квалитет образовног система Србије у европској перспективи“, „Педагошки плурализам као основа стратегије образовања“, „Дигиталне медијске технологије и образовно-друштвене промене“, „Инклузивно образовање: од педагошке концепције до праксе“.

Издавачка делатност
На Одсеку за педагогију 1983. године покренута је издавачка делатност. У протеклом периоду објављен је велики број монографских публикација, као и тематских Зборника, магистарских и докторских теза.
Од 1985. године на Одсеку се издаје Зборник Одсека за педагогију zop.ff.uns.ac.rs.

Врх стране