Контакт

Шеф Одсека: доц. др Радослава Трнавац
Заменик шефа: др Маја Крстић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: ruski@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3867

Врх стране